Gamta. 2002–2005. T. 1(1)

Leidėjo žodis 

 

Algirdas Gaigalas. Lietuvos gamtos lokaliniai tyrimai
Local researches of Lithuanian nature (introduction) 

    

BIOLOGIJA/BIOLOGY

 

Živilė Lazdauskaitė. Tauragnų krašto augmenijos ypatumai
/TAURAGNAI
Tauragnai land flora peculiarities

 

Jonas Šedys. Sodybų želdiniai, sodai, gamtos dovanos Rokiškio krašto šiaurėje
/JUODUPĖ. ONUŠKIS
Farm-stead green plantations, orchards, nature gifts in the north of Rokiškis land

 

Ričardas Kazlauskas. Seredžiaus apylinkių drugiai
/SEREDŽIUS
The butterflies of Seredžius environs

 

Vitas Stanevičius. Iš didžiojo paukščių būrio
/GELGAUDIŠKIS
From a big flock of birds

 

GEOGRAFIJA/GEOGRAPHY

 

Donatas Perkauskas. Oro baseino taršos aspektai
/GELGAUDIŠKIS
Air basin pollution aspects

 

Merūnas Lankelis, Ramunė Urbonienė. Plungės apylinkių gamtinės ir rekreacinės teritorijos
/PLUNGĖ
Nature and recreation sites in Plungė environs

 

Filomena Kavoliutė. Laukuvos apylinkių kultūrinio kraštovaizdžio raida
/LAUKUVA I
Cultural landscape development in Laukuva environs

 

Filomena Kavoliutė. Kartenos apylinkių kraštovaizdis XX amžiuje
/KARTENA
20th c. Kartena landscapes

 

Jonas Milius, Jolita Lukštaitė. Tauragnų apylinkių žemėvaldos ir žemėnaudos kaita XX amžiuje
/TAURAGNAI
20th c. changes in land-management and land-ownership in Tauragnai environs

 

  

Rimvydas Kunskas. Kazlų Rūdos smėlynų kraštovės kilmė ir sandara
/KAZLŲ RŪDA
Kazlų Rūda sandy lands: origin and structure 

 

GEOLOGIJA/GEOLOGY

 

Valentinas Baltrūnas, Bronislavas Karmaza. Gelvonų apylinkių paleogeografija, geomorfologija ir geopaveldas
/GELVONAI
Palaeogeography, geomorphology and geoheritage of Gelvonai environs

 

Valentinas Baltrūnas, Violeta Pukelytė. Kartenos apylinkių geologija ir paleogeografija
/KARTENA
Geology and palaeogeography of Kartena environs

 

Bronislavas Karmaza, Valentinas Baltrūnas. Gelvonų apylinkių žemės gelmių sandara, raida ir ištekliai
/GELVONAI
Land subsurface structure, development and resources of Gelvonai environs

 

Zigmas Malinauskas. Buvusio Kvėdarnos valsčiaus žemės gelmių sandara ir raida
/KVĖDARNA
Land subsurface structure and development of former Kvėdarna rural district

 

Algirdas Gaigalas. Seredžiaus geologinis pagrindas
/SEREDŽIUS
Seredžius geological basement

 

Algirdas Gaigalas. Papilės geologinė ir geomorfologinė aplinka
/PAPILĖ I
Papilė geological and geomorphological environment

 

Algirdas Gaigalas. Akmens kirvių ir kirvukų, saugomų Papilėje, petrografinė sudėtis
/PAPILĖ I
Petrographic composition of stone axes and hatchets conserved in Papilė

 

Algirdas Gaigalas. Minijos ir Alanto atodangos
/KARTENA
Exposures of Minija and Alantas

 

Algirdas Gaigalas. Gelvonų apylinkių kvartero nuogulų danga ir būdingieji rieduliai
/GELVONAI
Quaternary cover and index boulders in Gelvonai environs

 

Algirdas Gaigalas. Gelvonų bažnyčios architektūrinė petrografija
/GELVONAI
Gelvonai church architectural petrography

 

Algirdas Gaigalas. Tauragnų žemės gelmės
/TAURAGNAI
Tauragnai land subsurface

 

Jevlampijus Laškovas, Antanas Ražinskas. Juodupės–Onuškio krašto žemės gelmių sandara ir Tumasonių magnetinė anomalija
/JUODUPĖ. ONUŠKIS
Juodupė–Onuškis land subsurface structure and Tumasoniai magnetic anomaly

 

Apie straipsnių autorius

About authors

 

Spalvotos iliustracijos p. / Colour pictures pp.

129–136, 137–144, 145–152, 257–272, 321–328, 329–336

 

Rinkinio santrauka užsienio kalba / Volume summary in english