Santrauka

Panemunėlio apylinkių augalija

Daiva Patalauskaitė

Panemunėlio apylinkėse vyrauja plokščios ir nuolaidžios nenuotakios lygumos, kuriose vinguriuoja dvi didesnės upės – Nemunėlis ir Šetekšna su intakais, yra trys natūralūs ežerai, gana daug įvairaus dydžio pelkių. Miškai užima apie ketvirtadalį teritorijos.

Dėl intensyvios ūkinės veiklos šiuo metu Panemunėlio apylinkėse vyrauja agrarinis kraštovaizdis. Dauguma pelkių ir pelkučių buvo nusausinta, paversta ganyklomis, pievomis ar dirbamais laukais. Tai sumažino bioįvairovę, natūralių gamtos kampelių liko labai mažai. Šio darbo tikslas buvo ištirti Panemunėlio apylinkių augmeniją, įvertinti dabartinę jos būklę, lokalizuoti išlikusias natūralias augalų bendrijas, nustatyti jų vertingumą.

Teritorija buvo tyrinėjama 2002 metų vasarą maršrutiniu būdu. Aptiktos natūralios bendrijos buvo aprašomos, taikant prancūzų-šveicarų mokyklos augalijos tyrimo ir klasifikavimo principus. Bendrijų vertingumas buvo nustatomas pagal europinės svarbos buveinių išskyrimo kriterijus.

Šiuo metu išlikusios vertingos natūralios bendrijos telkiasi nemelioruotų upių slėniuose ir miškuose. Panemunėlio apylinkėse buvo aptiktos šios europinės svarbos buveinės:

Šienaujamos mezofitų pievos (6510). Šienaujami natūralių užliejamų pievų plotai, priklausantys šiai buveinei, yra Šetekšnos slėnyje ties Šetekšnų kaimu.

Stepinės pievos (6210). Nedideli fragmentai šių pievų aptinkami į rytus nuo Alsetos ežero esančiose žvyringose kalvose šalia apleistų žvyrduobių ir Nemunėlio terasų šlaituose, o taip pat molinguose dirvožemiuose netoli Panemunių kaimo įsikūrusių nemoralinių miškų pamiškėse.

Eutrofiniai aukštieji žolynai (6430). Aptinkami Šetekšnos pakrantėse nepelkėtose slėnio atkarpose.

Aliuviniai miškai (91E0). Tokie miškai yra Panemunių kaime nedidelio Nemunėlio intako slėnyje gana siauroje stačių šlaitų apribotoje slėnio dalyje.

Pelkėti lapuočių miškai (9080). Aptinkami Alsetos miške 48, 49 ir 52 kvartalų dalyse, vietomis besiribojančiomis su ežeru.

Žolių turtingi eglynai (9050). Aptinkami Alsetos miške.

Plačialapių ir mišrieji miškai (9020). Aptinkami Panemunių kaime nedidelio Nemunėlio intako slėnio viršterasinėje dalyje – siaura juosta normalaus drėgnumo nemoralinių miškų.