Autoriai

Gaigalas Algirdas (1933 02 27 Gaižiūnų k., Linkuvos vls., dabar Pakruojo r. – 2009 06 04 Vilnius), geologas, geologijos ir mineralogijos habil. daktaras (1977), Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Geologijos ir mineralogijos katedros profesorius (1978), akademikas (1998). Pagrindinės mokslo tyrimo kryptys: kvartero amžiaus glacialinių, fliuvioglacialinių, limnoglacialinių, eolinių, tarpledynmetinių nuogulų petrografiniai, geocheminiai, litologiniai, sedimentologiniai, izotopiniai ir kitokie tyrimai ne tik sausumoje, bet ir Baltijos jūroje. Daug pasidarbuota kvartero stratigrafijos ir paleogeografijos, mokslo istorijos ir archeologijos, geologijos paveldo ir gamtosaugos baruose. Būdingas akivaizdus universalumas kvartero tyrimuose. Yra 531 mokslinės publikacijos įvairiuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose, 11 knygų, 197 mokslo populiarių straipsnių žurnaluose, laikraščiuose, knygose, daugelio enciklopedinių straipsnių autorius bei keliolikos leidinių redaktorius. Pagrindiniai spausdinti darbai: „Lietuvos pleistoceno glaciosedimentaciniai ciklai“ (1979, rusų k.), „Šiaurės Rytų Europos ledyninės nuogulos“ (su kt., 1995, anglų k.), „Geologinės praeities liudytojai“ (1983), „Pabaltijo būdingi kristaliniai rieduliai“, „Vidurio Lietuvos moreninės lygumos sandara ir morfogenezė“ (abu su kt., 1971, rusų k.), „Baltijos jūros Gdansko įlankos geologija“ (su kt., 2002, anglų k.) ir kt. Domisi Lietuvos geologiniais paminklais – rieduliais ir riedulynais, mėgsta fotografuoti gamtos objektus.