Santrauka

Babtų apylinkių žemės gelmių sandara

Aleksandras Šliaupa

Buvusio Babtų valsčiaus teritorija yra pietinėje Vidurio Lietuvos lygumos dalyje, o kristalinio pamato atžvilgiu – Vidurio Lietuvos sandūros zonoje. Nuosėdinės dangos formavimasis vyko sudėtingomis geologinėmis sąlygomis. Sedimentaciniai periodai dažnai keitėsi denudaciniais. Iš denudacinių periodų, kada vyko blokiniai Žemės plutos judėjimai pagal tektoninius lūžius, išskirtini karbono periodo antroji pusė bei permo periodo pirmoji pusė, permo periodo pabaiga, viršutinio triaso – apatinės juros laikotarpis. Taip Babtų apylinkėse vienu ar kitu laikotarpiu buvo sutraukomi, vietomis nudenuduojami nuosėdinių uolienų sluoksniai. Todėl tektoninių lūžių zonoje kontaktuoja skirtingo amžiaus uolienos.

Kvartero periode Babtų apylinkes padengė šeši ledynai. Taip dėl daugkartinių apledėjimų susiformavo naujo tipo nuogulų storymė, siekianti šimtą ir daugiau metrų. Kvartero periode dėl kontrastingų Žemės plutos judėjimų formavosi neotektoninė struktūra, nulėmusi kontinentinių ledynų dinamiką, taip pat ir dabartinio reljefo bei hidrografinio tinklo pobūdį.