Santrauka

Masinės sovietinių aktyvistų ir žydų žudynės Kupiškyje 1941 metais

Arūnas Bubnys

Straipsnyje rašoma apie sovietinių aktyvistų ir žydų žudynes Kupiškyje 1941 m. vasarą. Pateikiami žudynių organizatorių vardai ir pavardės. Rašoma kuo išsiskyrė iš Lietuvos vietovių ir kas buvo bendra nacių vykdomai žmonių naikinimo politikai Kupiškyje.

Bendra tai, kad visoje nacių okupuotoje Lietuvoje buvo masiškai suiminėjami ir šaudomi komunistai, sovietiniai aktyvistai ir žydai. Į šią masinių represijų ir genocido politiką buvo įtrauktas ir vokiečiams pavaldus lietuvių valdžios aparatas – apskričių ir valsčių savivaldybės, policija ir pagalbinės policijos (baltaraiščių) būriai. Pirmosiomis nacių okupacijos savaitėmis dažniausiai buvo areštuojami ir šaudomi įvairių tautybių (lietuviai, rusai, žydai ir kt.) komunistai, komjaunuoliai, sovietinio režimo pareigūnai ir šalininkai. Nuo 1941 m. liepos pabaigos iki rudens pradėtas masinis žydų tautybės žmonių žudymas. Šios žudynės buvo vykdomos dėl rasinių priežasčių – žydai buvo žudomi šeimomis, nepaisant nei lyties, nei amžiaus, nei politinių priežasčių. Pagal nacistinę ideologiją ir Trečiojo reicho politiką visi žydai Vokietijoje ir jos okupuotose šalyse turėjo būti visiškai sunaikinti. Visiškas žydų sunaikinimas Lietuvos provincijoje buvo įvykdytas iki 1941 m. pabaigos, intensyviausios masinės žudynės vyko 1941 m. rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais.

Nagrinėjant 1941 m. tragiškus įvykius Kupiškyje galima įžvelgti ir specifinių, būtent šiai vietovei būdingų bruožų. Pastebėtina, kad ne žydų tautybės (lietuvių ir rusų) komunistų ir sovietinių aktyvistų žudynės Kupiškyje buvo ypač masiškos. Retai kuriame kitame Lietuvos valsčiuje 1941 m. vasarą buvo nužudyta tiek daug lietuvių tautybės komunistų ir sovietinių aktyvistų. Šios kategorijos aukų skaičius galėjo siekti kelis šimtus žmonių. Čia buvo šaudomi ne tik Kupiškio miesto ir valsčiaus gyventojai, bet ir į Kupiškį buvo atvežami sušaudyti suimtieji iš kitų apskričių ir valsčių (Viešintų, Šimonių, Subačiaus, Skapiškio, Rokiškio). Kupiškyje taip pat buvo žudomi ir iš kitų miestelių atvežti žydai (Šimonių, Viešintų). Iš viso Kupiškyje 1941 m. vasarą galėjo būti nužudyta apie 1,5–2 tūkst. įvairių tautybių žmonių, tačiau labiausiai nukentėjo Kupiškio miestelio ir valsčiaus žydai – faktiškai visa vietos žydų bendruomenė buvo sunaikinta.

Dar vienas specifinis bruožas būtų tai, kad kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose masines žudynes dažniausiai vykdė vietos policija ir pagalbiniai policijos būriai. Kupiškyje masines žudynes daugiausia vykdė ne vietos gyventojai, bet iš buvusių Raudonosios armijos dezertyrų suformuotas savisaugos dalinys. Išskirtinis ir Kupiškio komendanto V. Liovės atvejis – sunku būtų surasti Lietuvoje panašų atvejį, kad vietos (ne vermachto) komendantūrai ir masinėms represijoms vadovautų ne vietinis pareigūnas, bet iš Vokietijos atvykęs civilis asmuo. 1941 m. vasara buvo ypač tragiškas ir Lietuvos, ir Kupiškio istorijos laikotarpis.