Santrauka

Palėvenės sakralinio ansamblio architektūra ir dailės paminklai

Dalia Klajumienė

Ukmergės žemės teismo teisėjas Laurynas Mykolas Odlianickis-Počobutas 1676 m. Palėvenėje fundavo dominikonų vienuolyną, kurio veikla truko iki 1865 m. Vėliau šventųjų Dominyko, Pranciškaus ir Lauryno titulo bažnyčią ir vienuolyno statinius perėmė pasauliečiai kunigai. Straipsnyje, remiantis archyviniais šaltiniais ir istoriografija, pristatyta dominikonų ansamblio architektūros raida ir dailės paminklai, taip pat aptarti jau po vienuolyno uždarymo XIX a. antrojoje pusėje ir XX a. įsigyti ar atnaujinti bažnytinės dailės kūriniai, XXI a. pradžioje vykdomi bažnyčios restauravimo darbai.

Remiantis Palėvenės konvento kronika ir 1758–1785 m. pajamų ir išlaidų knyga daug dėmesio skiriama iki mūsų dienų išlikusio bažnyčios interjero dekoro (altorių, sakyklos, ložės su herbais) sukūrimo istorijai, ikonografinei programai, nurodomos XVIII a. antrosios pusės archyviniuose šaltiniuose minimos meistrų pavardės: skulptorius Jurgis Mažeika (Jerzy Możeyko), lipdytojas Butkevičius (Butkiewicz), tapytojas Jokūbas Žoltovskis (Jakub Żołtowski).