Santrauka

Kupiškio krašto geologinis pamatas

Gediminas Motuza

Geologinis pamatas, ant kurio gyvename, yra svarbi mūsų aplinkos dalis. Jis lemia paviršiaus ypatybes, dirvožemio rūšis ir savybes, požeminio vandens kiekį ir kokybę, naudingąsias iškasenas, o tai įtakoja žmogaus gyvenimo sąlygas, ūkinės veiklos ypatybes, kažkiek netgi kultūrines tradicijas. Kupiškio apylinkėse geologiniai tyrimai pradėti dar XIX amžiuje. Kristalinė pluta po Kupiškio valsčiumi yra apytikriai 900 m gylyje. Nuosėdinę storymę sudaro ediakaro, kambro, ordoviko, silūro ir devono sistemų uolienos, o paviršių dengia kvartero, daugiausia ledyniniai dariniai – moreninis priemolis, ledyno tirpsmo vandenų suneštas smėlis bei žvyras ir prieledyniniuose ežeruose suklostytas molis ir aleuritas. Poledynmečiu atsirado upių slėniai su jų sąnašomis, paviršiaus pažemėjimuose susidarė pelkės, tarp jų ir Šepeta. Svarbus ledynų palikimas yra rieduliai, kurių didelis rinkinys yra Adomo Petrausko muziejuje. Čia yra įvairios kilmės ir amžiaus riedulių, atspindinčių mūsų krašto geologinę istoriją.