Santrauka

Ramygalos apylinkių šeimos papročiai: vestuvės, gimtuvės, vaikų auklėjimas ir socializacija

Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė

Šio straipsnio tikslas – išnagrinėti XIX a. pab.–XX a. Ramygalos apylinkių šeimos papročius ir jų lokalinį savitumą. Pagrindinis darbo šaltinis – etnografinių lauko tyrimų medžiaga, autorės surinkta 1985–2012 m. individualiose ekspedicijose Ramygaloje ir jos apylinkėse. Etnografinė medžiaga rinkta pagal autorės sudarytą etnografinį klausimyną „Moters vaidmuo šeimos papročiuose“ apie gimties, krikštynų, vaikų auklėjimo ir socializacijos bei vestuvių papročius. Renkant medžiagą, naudoti lauko tyrimo metodai: pokalbis, struktūruotas ir išsamusis interviu, vyresnio amžiaus ir gerai informuotų pateikėjų apklausa. Surinktos medžiagos analizei taikytas istorinis – lyginamasis ir interpretacinis metodas.

Apibendrinus surinktą medžiagą, galima buvo išskirti lokalius Ramygalos apylinkių šeimos papročių ypatumus.

Aptartos vaikų auklėjimo ir auginimo priemonės išryškino Ramygalos apylinkių liaudies pedagogikos ir vaikų socializacijos ypatybes. Minėtos priemonės padėjo ugdyti darbštų, jautrų, teisingą, dorą žmogų, formuoti bendražmogiškomis ir krikščioniškomis vertybėmis paremtą asmens pasaulėžiūrą.