„Lietuvos valsčių“ serijos mokslinių straipsnių parengimo sąlygos

1. Gali būti atliekamas bet kurios autoriaus laisvai pasirinktos Lietuvos vietovės lokalinis mokslinis tyrimas.

2. „Lietuvos valsčių“ serijos autorių moksliniuose straipsniuose turi būti:

2.1. suformuluotas tyrimų tikslas ir uždaviniai;
2.2. nurodyti naudoti tyrimų metodai;
2.3. aptartas nagrinėjamos problemos ištirtumo laipsnis;
2.4. pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatai;
2.5. padarytos išvados;
2.6. panaudoti šaltiniai ir literatūra;
2.7. pateiktos išnašos (bendro šaltinių ir literatūros sąrašo pateikti nereikia).

3. Prie straipsnio autorius pateikia apie 600 spaudos ženklų (maždaug pusės puslapio) straipsnio santrauką lietuvių kalba ir esminius (raktinius) žodžius (iki 5).

4. Straipsniai rašomi lietuvių kalba.

5. Straipsnių apimtis neturi viršyti 2 autorinių lankų teksto neskaičiuojant iliustracijų. Rengiant ilgesnį tekstą, jį rekomenduojama skaidyti į atskirus straipsnius.

Iliustracijos turi būti tinkamos spaudai – grafinės, nuotraukos ar skenuotos ne mažesne nei 300 dpi raiška JPG ar TIF formatu, numeruotos, susietos su tekstu, turinčios parašus po iliustracijomis ir nuorodas į autorius ar saugojimo vietas.

6. Straipsnis turi būti surinktas kompiuteriu, laikantis nustatytų reikalavimų (žr. www.versme.lt). Straipsnis turi būti išspausdintas A4 formato lapuose ir pateiktas redakcijai kartu su jo kopija kompiuterinėje laikmenoje arba atsiųstas elektroniniu paštu adresu moksliniai@llt.lt.

7. Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijai (toliau – Mokslo darbų komisija) straipsnio autorius pateikia pasirašytą straipsnio rankraštį ir prašymą įvertinti, ar straipsnis atitinka „Lietuvos valsčių“ serijos knygų mokslinių straipsnių parengimo sąlygas.

8. Įteikiant straipsnį Mokslo darbų komisijai, atskirai pateikiama autoriaus anketa, t. y. duomenys apie autorių (apie 600 spaudos ženklų): vardas, pavardė (moterims – ir mergautinė pavardė), gimimo data, mokslinis laipsnis ir vardas, nurodant mokslo sritį ir kryptį, darbovietės adresas, mokslinių interesų sritys, tematika, pagrindiniai moksliniai rezultatai (publikacijos), kita (autoriaus nuožiūra). Šie duomenys reikalingi skelbiant straipsnį rašant apie autorių (esant viešai neskelbtiniems duomenims, tai nurodoma anketoje).

9. Kiekvieną straipsnį vertina ne mažiau kaip du mokslininkai recenzentai – Mokslo darbų komisijos nariai, kiti atitinkamos ar artimos mokslo srities mokslininkai. Recenzentus parenka Mokslo darbų komisija. Recenzavimas yra anonimiškas – recenzentų pavardės nenurodomos autoriams (žr. recenzija).

10. Atsižvelgdama į Mokslo darbų komisijos nuomonę ir gautas recenzijas mokslo darbų komisija gali grąžinti straipsnį autoriui papildyti.

11. Straipsnis laikomas ir įvardijamas moksliniu tada, kai autorius pašalina recenzentų ir Mokslo darbų komisijos nurodytus trūkumus, t. y. kai straipsnis visiškai atitinka mokslinių straipsnių parengimo sąlygas (žr. MDK išvada).

12. Galutinai suredaguotas straipsnio variantas suderinamas su autoriumi jį persiunčiant elektroniniu ar paprastu paštu. Autorius pasirašo sutikimą skelbti jo straipsnį spaudoje ir internete, specialioje „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetainėje www.llt.lt.

13. Publikuojamo mokslinio straipsnio metrikoje nurodoma, kada jis įteiktas Mokslo darbų komisijai, kada parengtas spaudai, institucija, kuriai autorius atstovauja, autoriaus adresas (elektroninis paštas), „Lietuvos valsčių“ serijos knygos, kuriai parašytas straipsnis, pavadinimas.

14. Atsiskaitymo su autoriais sąlygas http://www.llt.lt. Čia taip pat nurodoma ir kita reikalinga informacija, reikalavimai, sąlygos, pildomųjų dokumentų, prašymų blankai.
  

Šios sąlygos patvirtintos „Lietuvos valsčių“ serijos Mokslo darbų komisijos 2012 04 19