Santrauka

Grinkiškio ir Pašušvio apylinkių Žemės gelmių sandara ir paviršiaus ypatybės

Valentinas Baltrūnas

Apibūdinamos Grinkiškio ir Pašušvio apylinkių (Radviliškio r.) Žemės gelmės ir paviršiaus ypatybės dabartinės Grinkiškio seniūnijos teritorijoje, o kai kurias klausimais – ir platesniame regione. Gelmių sandara didele dalimi lėmė vietovių paviršiaus pagrindinius bruožus (nuogulų tipus, kalvotumą, slėniuotumą), o tai, savo ruožtu – skirtingų dirvožemio tipų, kai kurių geologinių išteklių (požeminio vandens, riedulių, žvirgždo, molio ir pan.), pelkėtumo, miškingumo pasiskirstymą. Visa tai turėjo didelės reikšmės vietovių apgyvendinimui, žemdirbystės ir gyvulininkystės plėtojimui, vietinių geologinių išteklių panaudojimui statybose, apsirūpinimui geriamu vandeniu. Turimi duomenys leido padaryti kelis apibendrinimus. Aprašomos apylinkės yra išsidėsčiusios dviejuose dideliuose geomorfologiniuose rajonuose: Rytų Žemaičių plynaukštėje ir Nevėžio moreninėje lygumoje. Juos skiria Vidurio Lietuvos moreninio kalvagūbrio rytinis šlaitas. Paviršiaus raida yra susijusi su paskutiniojo (Nemuno) apledėjimo Baltijos stadijos bei Vidurio Lietuvos fazės ledynų akumuliaciniais procesais, taip pat su Šušvės upės ir jos intakų erozine veikla. Remiantis aplinkinių gilių gręžinių duomenimis aprašytoje teritorijoje mūsų planetos kristalinis pamatas tįso maždaug 1300 – 1400 m gylyje. Virš jo slūgso kambro, ordoviko, silūro, devono, permo ir triaso periodais suklostyti jūrinių nuogulų sluoksniai. Juos dengia kvartero nuogulos (storis 40-120 m), didele dalimi sudarytos iš ledyninės kilmės moreninio priemolio ir priesmėlio. Aprašomų vietovių gelmės, kol kas, nepasižymi kietosiomis naudingosiomis iškasenomis, tačiau jos žinomos ir eksploatuojamos gretimose seniūnijose. Bene vertingiausias gelmių turtas – tai požeminis vanduo, kuris šiuo metu eksploatuojamas šešiose įrengtose vandenvietėse, taip pat atskiruose gręžiniuose. Gruntinis vanduo daug kur semiamas iš šachtinių šulinių. Požeminiam ir gruntiniam vandeniui, taip pat kraštovaizdžio kokybei ir gruntui kelia pavojų šiose apylinkėse gan gausūs taršos židiniai.