Santrauka

Prisiminus spaudos istoriją

Eleonora Vaičeliūnienė

Periodinės spaudos leidybos ištakos Kupiškio krašte susijusios su pažangaus jaunimo ratelių veikla. Kupiškėnų ratelio pirmieji laikraštėliai pavadinimais „Gojelis“, „Jaunimėlis“ buvo išleisti 1912–1913 m. Jų 5 numerių hektografavimo po 25 egz. adresas – Noriūnų apyl. Bukonių vnk. gyventojo Jurgio Bukėno klėtelė. Paskesnis spausdintas žodis „Laisvas kelias“, irgi J. Bukėno rūpesčiu, buvo leidžiamas nuo 1916 m. rudens beveik 2 metus. Vėliau, jau Lietuvos nepriklausomybės metais, rankraštiniai šapirografuoti leidinėliai buvo populiarūs tarp moksleivių, jaunimo organizacijų narių. Juose skelbti visuomeninės veiklos, literatūrinės kūrybos tekstai.

1945–1951 m. Kupiškio apylinkėse pasirodė partizaninės spaudos. Gyventojus pasiekdavo laikraščiai „Pragiedruliai“, „Partizanų kova“, literatūriniai satyriniai žurnalai. Jie būdavo padauginti šapirografu.

1946 m. spalio 22 d. tuometiniams Kupiškio apskrities gyventojams buvo išleistas partinės ir vykdomosios valdžios oficialus laikraštis „Stalino keliu“. Pirmieji jo 15 numerių išleisti Panevėžio spaustuvėje, o nuo 1947 m. gegužės mėn. 40 metų leistas Kupiškio spaustuvėje kaip Kupiškio rajono sovietinės valdžios spaudos organas. Leistas per savaitę du kartus 1400–2000 egz. tiražu. Kupiškio apskrities, vėliau rajono laikraščio pirmasis redaktorius – Alfonsas Dagelis. Per 70 metų šio laikraščio leidybai vadovavo 13 redaktorių. Keitėsi laikraščio pavadinimas ir turinys. Po Stalino kulto pasmerkimo nuo 1962 m. jis leidžiamas „Komunizmo keliu“ pavadinimu. Pastarojo atsikratyti redakcijai padėjo Lietuvos atgimimo sąjūdžio banga. Paskelbtą naujo pavadinimo konkursą laimėjo skaitytojų nuomonė – „Kupiškėnų mintys“ (KM). Toks laikraščio pavadinimas yra nuo 1989 m. vasario mėn. 1990 m. pradžioje – laikraštis jau be jokios partinės priežiūros – Kupiškio rajono laikraštis.

Lietuvos nepriklausomybės įsitvirtinimo laikotarpiu laikraščio leidyba darėsi sudėtingesnė. Dėl popieriaus stygiaus buvo mažinamas jo tiražas, periodiškumas. KM tik du kartus per savaitę leidžiamas iki 1998 m., bet tiražas išliko per 5 tūkst. egz. Prasidėjus šalyje turto privatizavimui, jo akcijas nustatyta tvarka įsigyjo ir redakcijos darbuotojai. 1995 m. liepos 1 d. išrinkta UAB valdyba. Po 2 metų daugiausia akcijų – vieno asmens nuosavybė. Bet, ankstesnė UAB KM veikla nesikeičia.

Greitai žurnalistinis ir laikraščio leidybos darbas vykdomas pasinaudojant kompiuteriais. Nuo 1998 m. tekstai laikraščiui renkami ir maketuojami kompiuteriu. Laikraščio maketo perdavimas spaustuvei užtrunka tik 2–3 minutes.

Rajone pasirodo naujų pavadinimų leidinių: „Atgaiva“ (1995–1997 m.), „Kupiškio žinios“ (1999–2009 m.), nuo 2004 m. kasmet leidžiamas almanachas „Kupiškis: kultūra ir istorija“, nuo 2005 m. – kompiuteriu parengtas ir kas mėnesį iki 3 tūkst. egzempliorių spausdinamas leidinėlis „Tau parapijieti“, savų laikraštėlių išleidžia mokyklos ir kaimų bendruomenės.

1963–1990 m. rajone veikė vietinio radijo laidų redakcija. Nuo 1996 m. rajono žinias praturtino Kupiškio TV studijos laidos.