Santrauka

Šeduvos vandenvardžiai

Laimutis Bilkis

Iš Šeduvos valsčiaus 1935 m. užrašyti 187 vandenvardžiai: 13 ežerų ir jų dalių vardų ir net 174 upių, upelių, šaltinių, griovių ar jų dalių vardai. Juos iš vietinių gyventojų užrašė pradžios mokyklų mokytojai.

Kilmės požiūriu išskirtini indoeuropietiškojo, lietuviškojo sluoksnio vandenvardžiai, taip pat nelietuviškos (slaviškos) ir neaiškios kilmės hidronimai. Indoeuropietiškojo sluoksnio vandenvardžiu galima laikyti upelio vardą Kíršinas, Ki»šinas. Didžiosios dalies vandenvardžių kilmei paaiškinti pakanka lietuvių kalbos duomenų. Iš tik slavų kalbose vartojamų žodžių kilo 2 vandenvardžiai. Kilmės analizė rodo, jog absoliuti dauguma vandenvardžių yra autentiški, susidarę lietuvių kalbos dirvoje. Be to, iškeltinos naujos, ligšioliniuose hidronimų tyrimuose nesančios, vandenvardžių Bízdelis, Bỹzdelis, Karčiãmetis, Pagužº, Pãspitris, Sa»dupis, Švãtris, Švatrís kilmės hipotezės.

Darybos požiūriu vandenvardžiai yra pirminiai, t. y. sutampantys su bendriniais žodžiais, ir antriniai, t. y. sudaryti panaudojant papildomas darybos priemones. Pagal darybos būdą daugiausia yra sudurtinių vandenvardžių – 63, arba 33,7% visų vandenvardžių, po to pagal dažnumą eina priesagų vediniai – 52, arba 27,8%, sudėtiniai – 29, arba 15,4%, pirminiai – 26, arba 13,9%, galūnių vediniai – 10, arba 5,3%, ir priešdėlių vediniai – 5, arba 2,7%. Šeduvos valsčiaus vandenvardžių darybos polinkiai kiek skiriasi nuo visos Lietuvos vandenvardžių darybos: daugiau nei pusę Lietuvos vandenvardžių sudaro priesagų vediniai, o tarp Šeduvos vandenų vardų dažniausi yra dūriniai. Kitais darybos būdais padarytų hidronimų dažnumo tendencijos tokios pačios kaip ir visos šalies šios klasės vietovardžių.

Vandenvardžių semantika, arba atsiradimo motyvacija, labai įvairi, bet galima išskirti dažniau pasitaikančius motyvus. Daugiausia yra vandenų vardų, reiškiančių tekėjimo, buvimo vietos, priklausomybės, tėkmės, vandens paviršiaus, vagos krypties, vandens spalvos, kvapo, temperatūros, krantų ypatumus. Kiek rečiau vandenvardžių semantika, arba motyvacija, sietina su įvardijamųjų objektų dugno ypatybėmis, paskirtimi, gyvūnų, augalų pavadinimais. Maždaug tiek pat yra ir tiesiog iš bendrinių vandens objektų pavadinimų atsiradusių hidronimų. Mažiausiai nustatyta mitologinių ir metaforinių vandenvardžių.