Santrauka

Valkininkų stačiatikiai

Regina Laukaitytė

Straipsnyje apžvelgiama Valkininkų stačiatikių cerkvių bei parapijos istorija 1866–1915 m., katalikų ir stačiatikių santykiai šiame miestelyje. Parapija buvo įkurta katalikų gyvenamoje vietovėje ir demonstravo radikalias caro valdžios pastangas po 1863 m. sukilimo integruoti kraštą į Rusijos imperiją. Į negausios Valkininkų parapijos (1866 m. joje buvo 75, 1882 m. – 187 stačiatikiai) įsteigimą ir išlaikymą rusų administracija investavo didžiulius pinigus: kapitaliai perstačius pranciškonų bažnyčią buvo įrengta erdvi cerkvė, nuolat dirbo klebonas su psalmininku. Nežiūrint valdžios ir Stačiatikių Bažnyčios lūkesčių, ši parapija netapo stačiatikybės misijų atrama. Katalikai boikotavo ir prie cerkvės veikusią mokyklą. Stačiatikių dvasininkai neįstengė pelnyti katalikų pasitikėjimo, pakeisti konfesinę situaciją.