Kalbotyra / Language

LLT:2023-17/44-351/LI

2023 08 16

Dovilė Tamulaitienė. Gražiškių valsčiaus vandenvardžiai
/GRAŽIŠKIAI // Santrauka / Summary
Names of water bodies in Gražiškiai area

   

LLT:2023-16/43-350/LI

2023 05 04

Ona Laima Gudzinevičiūtė.Substantiva communia šnekamojoje kalboje ir tarmėse
/KELMĖ // Santrauka / Summary
Substantiva communia in colloquial language and dialects

   

LLT:2023-9/42-343/LI

2023 03 23

Juozas Pabrėža. Žarėnų šnektos fonetinės ypatybės
/ŽARĖNAI // Santrauka / Summary
Phonetic features of the Žarėnai speech

   

LLT:2022-2/41-334/LI

2022 12 30

Kazimieras Garšva. Lietuva, lietuviai ir mūsų kalba
/RAMYGALA // Santrauka / Summary
Lithuania, Lithuanians and our language

   

LLT:2022-1/40-333/LI

2022 12 30

Dovilė Tamulaitienė. Gražiškių valsčiaus vietovardžiai
(tarpukario duomenys)

/GRAŽIŠKIAI // Santrauka / Summary
Place names in Gražiškiai area (interwar data)

 

LLT:2020-1/39-327/LI

2020 12 03

Rima Bakšienė. Pilviškių šnekta: tyrimai ir XXI amžiaus
pradžios padėtis

/PILVIŠKIAI // Santrauka / Summary
Pilviškiai dialect: research and the status at the start of the 21st century

 

LLT:2017-25/38-325/LI

2017 12 29

Laimutis Bilkis. Onuškio vandenvardžiai
/ONUŠKIS // Santrauka / Summary
The hydronyms in Onuškis area

 

LLT:2017-24/37-324/LI

2017 12 29

Asta Leskauskaitė. Onuškio šnektos eskizas
/ONUŠKIS // Santrauka / Summary
A sketch of Onuškis subdialect

 

LLT:2017-11/36-311/LI

2017 08 03

Joana Gruodytė. Pabradės tiltų užrašai: sociolingvistinis aspektas
/PABRADĖ // Santrauka / Summary
Writings on the bridges of Pabradė: a sociolinguistic aspect

 

LLT:2017-5/35-305/LI

2017 06 28

Daiva Vaišnienė. Vaiguvos šnektos priskyrimo problema: raseiniškiai ar varniškiai?
/VAIGUVA // Santrauka / Summary
A problem about attribution of Vaiguva subdialect: Raseiniai or Varniai subdialects

 

LLT:2017-2/34-302/LI

2017 06 08

Gintarė Judžentytė. Savitos sangrąžinio veiksmažodžio formos Babtų apylinkių šnektose
/BABTAI // Santrauka / Summary
Original forms of reflexive verbs in sub-dialects of Babtai area

 

LLT:2016-49/33-296/LI

2016 12 30

Dalia Sviderskienė. Kamajų valsčiaus vandenvardžiai
/KAMAJAI // Santrauka / Summary
The hydronyms of Kamajai Valsčius

 

LLT:2016-48/32-295/LI

2016 12 30

Laimutis Bilkis. Šeduvos vandenvardžiai
/ŠEDUVA // Santrauka / Summary
The hydronyms in Šeduva area

 

LLT:2016-47/31-294/LI

2016 12 30

Vidas Garliauskas. Šeduvos apylinkių istoriniai oikonimai
/ŠEDUVA // Santrauka / Summary
Historical oeconyms in the area of Šeduva

 

LLT:2016-46/30-293/LI

2016 12 30

Janina Švambarytė-Valužienė. Kaip kalbama buvusiame Šeduvos valsčiuje
/ŠEDUVA // Santrauka / Summary
How people speak in former Šeduva Valsčius

 

LLT:2016-45/29-292/LI

2016 12 30

Violeta Meiliūnaitė. Pietiniai panevėžiškiai: bendrieji Ramygalos šnektos bruožai
/RAMYGALA // Santrauka / Summary
Southern Panevėžys subdialect: general features of Ramygala topolection

 

LLT:2016-36/28-283/LI

2016 12 29

Violeta Černė. Muzikos leksika Kupiškėnų žodyne
/KUPIŠKIS // Santrauka / Summary
The musical lexis in the Kupiškėnų žodynas dictionary

 

LLT:2016-3/27-250/LI

2016 11 09

Laura Geržotaitė. Geolingvistinis Babtų apylinkių šnektų tyrimas
/BABTAI // Santrauka / Summary
Geolinguistic study of Babtai area subdialects

 

LLT:2015-6/26-246/LI

2015 05 22

Veronika Adamonytė. Daujėnų valsčiaus vietovardžiai
/DAUJĖNAI // Santrauka / Summary
Daujėnai area place names

 

LLT:2015-5/25-245/LI

2015 02 21

Aurelija Gritėnienė. Daujėnų krašto skolintinė leksika
/DAUJĖNAI // Santrauka / Summary
The borrowed lexis in Daujėnai land

 

LLT:2013-27/24-232/LI

2013 09 09

Juozas Pabrėža. Palangiškių šnekta
/PALANGA // Santrauka / Summary
A subdialect of Palanga dwellers

 

LLT:2012-4/23-197/LI

2012 04 18

Nerija Jodelienė. XX amžiaus pirmosios pusės Kriukų valsčiaus vietovardžių daryba
/KRIUKAI // Santrauka / Summary
Derivation of toponyms in Kriukai Valsčius in the first half of the 20th century

 

LLT:2011-7/22-188/LI

2011 07 04

Andželika Lapinskienė. Liaudies kalbos etiketas Rumšiškių miestelyje ir jo apylinkėse XX a. 3–10 dešimtmečiais
/RUMŠIŠKĖS // Santrauka / Summary
Folk’s language etiquette in the Rumšiškės Township and its vicinities from the 1920s to the 1990s

 

LLT:2010-36/21-173/LI

2010 09 06

Regina Venckutė. Būdingesnės Vaiguvos šnektos ypatybės
/VAIGUVA // Santrauka / Summary
Some typical features of Vaiguva subdialect

 

LLT:2010-32/20-169/LI

2010 08 09

Juozas Pabrėža. Gruzdžių apylinkių kalba
/GRUZDŽIAI // Santrauka / Summary
The Lithuanian tongue in Gruzdžiai environs

 

LLT:2010-31/19-168/LI

2010 08 02

Marija Razmukaitė. Gruzdžių apylinkių vietovardžiai
/GRUZDŽIAI // Santrauka / Summary
The toponyms in Gruzdžiai environs

 

LLT:2010-30/18-167/LI

2010 07 26

Vitalija Maciejauskienė. Gruzdžių pavardės: istorija ir dabartis
/GRUZDŽIAI // Santrauka / Summary
The surnames in Gruzdžiai: the history and the present

 

LLT:2010-29/17-166/LI

2010 07 19

 Vytautas Sirtautas.  Mikrotoponimai ir praeitis
/GRUZDŽIAI // Santrauka / Summary
Microtoponyms and the past

 

LLT:2010-21/16-158/LI

2010 05 24

Algirdas Ruškys. „Žmogaus pasaulio atspindžiai endriejaviškių šnektoje“ 
/ENDRIEJAVAS // SantraukaSummary
The human life reflections in the Samogitian Endriejavas sub-diale

 

LLT:2009-29/15-117/LI

2009 08 10

Aurelija Gritėnienė. Augalų pavadinimai Panemunėlio šnektoje 
/PANEMUNĖLIS // Santrauka / Summary
The names of plants in the Panemunėlis dialect

 

LLT:2009-26/14-114/LI

2009 07 20

Kazys Morkūnas. Gelvonų šnekta 
/GELVONAI // Santrauka / Summary
Gelvonai sub-dialect 

 

LLT:2009-25/13-113/LI

2009 07 13

Marija Razmukaitė. Baisogalos valsčiaus gyvenamųjų vietų vardai 
/BAISOGALA // Santrauka / Summary
Names of living places in Baisogala area 
 

LLT:2009-24/12-112/LI

2009 07 07

Aurelija Gritėnienė. Liaudiški augalų vardai Baisogalos šnektoje
/BAISOGALA // Santrauka / Summary
Popular plant names in Baisogala sub-dialect 

 

LLT:2009-23/11-111/LI

2009 06 29

Laimutis Bilkis. Baisogalos valsčiaus vandenvardžiai 
/BAISOGALA // Santrauka / Summary
The hydronyms in Baisogala land 
 

LLT:2009-17/10-105/LI

2009 05 18

Kazys Morkūnas. Gelvonų krašto žemės kalba  
/GELVONAI // Santrauka / Summary
Gelvonai land place-names

 

LLT:2009-16/9-104/LI

2009 05 11

Kazys Morkūnas. Bagaslaviškio šnekta Ignui Šeiniui: gimtoji ar gimtinės  
/GELVONAI // Santrauka / Summary
Was the Bagaslaviškis sub-dialect a mother-tongue of Ignas Šeinius?
 

LLT:2009-13/8-101/LI

2009 04 20

Rima Bacevičiūtė. Gelgaudiškinių šnekta  
/GELGAUDIŠKIS // Santrauka / Summary
The sub-dialect of Gelgaudiškis
 

LLT:2009-12/7-100/LI

2009 04 14

Laimutis Bilkis. Panemunėlio vandenvardžiai
/PANEMUNĖLIS // Santrauka / Summary
The hydronyms in Panemunėlis area

  

LLT:2009-8/6-96/LI

2009 03 16

Aldonas Pupkis. Kazlų Rūdos šnekta ir jos ypatybės  
/KAZLŲ RŪDA // Santrauka / Summary
Kazlų Rūda speech and its features
  

LLT:2009-5/5-93/LI

2009 02 23

Ona Aleknavičienė. Kazlų Rūdos ir jos apylinkių gyventojų pravardės  
/KAZLŲ RŪDA // Santrauka / Summary
Nicknames of people living in Kazlų Rūda and its environs
  

LLT:2008-7/4-84/LI

2008 10 13

Marija Razmukaitė. Stakliškių valsčiaus gyvenamųjų vietų vardų kilmė ir daryba  
/JIEZNAS. STAKLIŠKĖS // Santrauka / Summary
Origin of Living Place Names and Their Composition in Stakliškės Valsčius

 

LLT:2008-6/3-83/LI

2008 10 13

Marija Razmukaitė. Jiezno valsčiaus gyvenamųjų vietų vardų kilmė ir daryba  
/JIEZNAS. STAKLIŠKĖS // Santrauka / Summary
Origin of Living Place Names and Their Composition in Jieznas Valsčius

 

LLT:2008-5/2-82/LI

2008 10 13

Kazys Morkūnas. Jiezno šnekta
/JIEZNAS. STAKLIŠKĖS
 

LLT:2008-4/1-81/LI

2008 08 19

Aušra Kaikarytė. Kriukų šnekta  
/KRIUKAI // Santrauka / Summary
The sub-dialect of Kriukai